โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมผู้บริหาร

เธียรชัย ประกอบเลิศ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ทองเย็น จงลือชา

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

อรพินท์ อุตระ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

รัตนาภรณ์ มโนขันธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม

ข้อมูลทั่วไป
เว็บหน่วยงาน
ตรวจสอบผลการเรียน
จำนวนคนเยี่ยมชมเว็บ


พยากรณ์อากาศ
โครงสร้างฝ่ายบริหาร

นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมนายเธียรชัย ประกอบเลิศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายทองเย็น จงลือชา
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางอรพินท์ อุตระ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางรัตนาภรณ์ มโนขันธ์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ