โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมผู้บริหาร

เธียรชัย ประกอบเลิศ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ทองเย็น จงลือชา

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

อรพินท์ อุตระ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

รัตนาภรณ์ มโนขันธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม

ข้อมูลทั่วไป
เว็บหน่วยงาน
ตรวจสอบผลการเรียน
จำนวนคนเยี่ยมชมเว็บ


พยากรณ์อากาศ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์


        พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วิถีชีวิตตาม แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พันธกิจ


          โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม มีพันธกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
         ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
         ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
         พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์


         ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
              และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
         สถานศึกษามีหลักสูตร และกระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เข้มแข็ง
         สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษาอย่างพอเพียงและมีการใช้แหล่งเรียนรู้ อย่างคุ้มค่า
         สถานศึกษามีการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ และประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
              ในการดำรงชีวิต
         สถานศึกษามีการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน
         สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความ รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์


         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
         ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ และการประเมินผลการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพ และพัฒนามาตรฐานการศึกษา
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และงานวิจัยที่สอดคล้อง กับความต้องการของผู้เรียน
              และชุมชน
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT และเทคโนโยเพื่อการศึกษา
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา


         เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
         เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
         ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
         ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล พัฒนาครู
              และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
         เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู
              และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงานเกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
         ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา
              ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
         ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริการจัดการ

ผลผลิต


         ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
         เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
         เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

จุดเน้น


         โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม กำหนด 6 จุดเน้นการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ดังนี้
         หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
         การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
         การทดสอบ และการประเมินผลการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
         พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้เรียนและชุมชน
         ICT และเทคโนโยเพื่อการศึกษา
         พัฒนาระบบบริหารจัดการ