โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมผู้บริหาร

เธียรชัย ประกอบเลิศ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ทองเย็น จงลือชา

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

อรพินท์ อุตระ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

รัตนาภรณ์ มโนขันธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม

ข้อมูลทั่วไป
เว็บหน่วยงาน
ตรวจสอบผลการเรียน
จำนวนคนเยี่ยมชมเว็บ


พยากรณ์อากาศ
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน


        โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2534 ด้วยความต้องการของประชาชน ตำบลโพนงาม ตำบลโคกสมบูรณ์ ที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้านโดยเป็นสาขา ของโรงเรียนโคกศรีเมืองอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ เป็นสถานที่ จัดการเรียนการสอนครั้งแรต่อ มาได้รับการสนับสนุนจากสภาตำบลโพนงาม และราษฎรที่ครอบครอง ที่สาธารณะประโยชน์ดงบ้านน้อยจำนวน 27 คน สละสิทธิครอบครองที่ทำกินเป็นสถานที่สำหรับสร้างโรงเรียน
         ปี 2535 ได้ย้ายมาใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ดงบ้านน้อย บ้านดงไทรทอง หมู่ 9 ตำบลโพนงาม ( ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน) โดยสภาตำบลโพนงาม ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชน บริจาคเงิน อุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อทำเป็น อาคารเรียน ชั่วคราว รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนระหว่างรอรับงบประมาณจากทางราชการ
         ปี 2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งใหม่ โดยใช้ชื่อว่า“โรงเรียนดอนไทรงาม พิทยาคม” มีอักษร ย่อ “ด.พ.” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536 และกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวร

         

สถานที่ตั้ง


              โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านดงไทรทอง ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากอำเภอกมลาไสยไปทางทิศตะวันออก ตามทางหลวงชนบท หมายเลข กส 3009 บ้านฟากปาว ถึงอำเภอร่องคำ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

เนื้อที่ : 47 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา
ปรัชญาโรงเรียน : “สุวิชาโน ภวํโหติ” ผู้มีวิชาความรู้เป็นผู้เจริญ
สีประจำโรงเรียน : เหลือง – ชมพู

- สีเหลือง หมายถึง การมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาสีชมพู หมายถึง ความเจริญงอกงาม ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และความอุดมสมบูรณ์
อักษรย่อ “ด.พ.”