โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมผู้บริหาร

เธียรชัย ประกอบเลิศ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ทองเย็น จงลือชา

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

อรพินท์ อุตระ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

รัตนาภรณ์ มโนขันธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม

ข้อมูลทั่วไป
เว็บหน่วยงาน
ตรวจสอบผลการเรียน
จำนวนคนเยี่ยมชมเว็บ


พยากรณ์อากาศ
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนตราสัญลักษณ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม เป็นรูปวงกลมมีพระพุทธรูปปางลีลา อยู่กึ่งกลาง ด้านหลังเป็นต้นโพธิ์
ข้างตันโพธิ์ทั้งสองด้านมีเส้นโค้งงอปลายเส้นโค้งคว่ำลง กรอบวงกลมรอบนอกมีข้อความ

 “โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์”  

 พระพุทธรูปปางลีลา หมายถึง ความก้าวหน้าในคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม 

 ต้นโพธิ์ หมายถึง ความเจริญงอกงามทางการศึกษา ภายใต้วิถีพุทธ 

 เส้นโค้งหมายถึง ความอ่อนน้อม ถ่อมตน 

ความหมาย โดยสรุป เป็นสถานศึกษาที่เสริมสร้างให้เกิดความก้าวหน้าทางคุณธรรมจริยธรรม และการศึกษา
วิชาความรู้ตามหลักสูตรการศึกษา โดยใช้วิถีทางตามแนวคำสอนในศาสนาพุทธ พร้อมที่จะเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์


ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นไทร
     089-2773288